Contents of: Lletres reials. [Series]

 
Page 1 of 153. Results: 1,831. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

5/5/1293 (RG 50257)

Jaume II a l’infant Pere, senyor de Montcada i de Castellvell. Atès que l’infant ha fet fer pel jurisperit Guillem de Socarrats una investigació general a la ciutat de Girona sobre certes mercaderies enviades al Rosselló i d’aquí transportades a Girona o a altres llocs, li mana que no en faci una altra sense l’exprés permís del rei. Li comunica també que el mateix manament serà tramès a Guillem de Socarrats.

Card

Series: Lletres reials.

5/5/1293 (RG 50258)

Jaume II al jurisperit Guillem de Socarrats. Atès que aquest ha fet fer una investigació general a la ciutat de Girona per ordre de l’infant Pere sobre certes mercaderies enviades al Rosselló i d’aquí transportades a Girona i a altres llocs, li mana que no en faci una altra sense l’exprés permís del rei. Li comunica també que el mateix manament serà tramès al batlle de la ciutat.

Card

Series: Lletres reials.

1/3/1309 (RG 50259)

Jaume II als jurats i prohoms de la ciutat de Girona. Atès que no s’ha pogut celebrar consell el diumenge abans de Rams a la ciutat de Tortosa com estava previst i ha calgut posposarlo a quinze dies després de Pasqua de Resurrecció, els mana que nomenin els seus síndics i procuradors per tal que en la data esmentada vagin a Lleida, on tindrà lloc

Card

Series: Lletres reials.

8/6/1309 (RG 50260)

Jaume II concedeix als prohoms i a la universitat de Girona que l’ajut de deu mil sous que la ciutat va prestar per a l’expedició a Granada no causi cap perjudici a les seves franqueses i immunitats i que tots els homes privilegiats contribueixin a les despeses.

Card

Series: Lletres reials.

9/6/1309 (RG 50261)

Jaume II al batlle i al jutge de Girona. Els mana que facin observar el privilegi concedit i confirmat a la ciutat pels seus predecessors quan els homes de la vegueria són reclamats per aquells que es consideren els seus senyors.

Card

Series: Lletres reials.

6/7/1310 (RG 50262)

Jaume II al batlle de Girona o al seu lloctinent. Li mana que obligui tots els homes francs de la ciutat, a excepció dels que acompanyen el rei al setge d’Almeria, a contribuir al subsidi de cinc mil sous que segons l’acord entre els jurats de Girona i el vicecanceller Bernat d’Abadia es van destinar al setge esmentat.

Card

Series: Lletres reials.

30/6/1312 (RG 50263)

Jaume II al veguer, batlle i jutge ordinari de Girona. Els mana que observin els canvis fets pels prohoms de la ciutat concernents als salaris de les taxes dels instruments redactats a la notaria de Girona.

Card

Series: Lletres reials.

27/5/1315 (RG 50264)

Jaume II als jutges ordinaris de la ciutat i vegueria de Girona. Els mana que les despeses ocasionades amb motiu d’un plet corrin a càrrec de qui el perdi, malgrat ésser contrari al costum de Girona

Card

Series: Lletres reials.

4/10/1315 (RG 50265)

Jaume II al batlle de Girona o al seu lloctinent. Li mana que obligui als habitants del burg de Sant Pere de Galligants a pagar la part de les despeses de la ciutat que els correspon.

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50266)

Jaume II al batlle d’Albarrasí o al seu lloctinent. Li mana que faci observar als lleuders i peatgers de l’esmentat lloc el privilegi de franquesa concedit als habitants de Girona.

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50267)

Jaume II al veguer de Girona i Besalú o al seu lloctinent. Li mana que exerceixi la jurisdicció de les parròquies de la vegueria com ho va fer el seu predecessor Riambau de Far i altres veguers i, si sorgeixen contradiccions, li prega que resti al dictamen del jurisperit Ramon Calvet a qui encomana l’afer.

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50268)

Jaume II al veguer de Girona i Besalú o al seu lloctinent. Assabentat pels prohoms de la ciutat que Dalmau de Creixell i Ramon Xammar havien usurpat la jurisdicció reial del mer imperi del castell de Cornellà, li mana que investigui el seu comportament i, en cas afirmatiu, els puneixi severament.