Contents of: Llibres de privilegis. [Series]

 
Page 1 of 54. Results: 639. Sorted

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

1144-1533 (RG 17390)

Cartulari o llibre de privilegis de la ciutat de Girona. Conté 360 documents, la majoria del segle XIV. S'hi copien, majoritàriament, privilegis concedits per la monarquia catalano-aragonesa i altres documents atorgats pel municipi que defineixen l'estructura política i econòmica de la ciutat. Llibre compilat entre els segles XIV, principalment, i XV; llevat d'un document de 1533 copiat posteriorment. Text manuscrit en llatí, predominantment, i català. Escriptura gòtica librària. Llibre en pergamí [...]

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 17390).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

21/1/1144 (RG 46801)

El comte de Barcelona atorga una carta de franqueses als habitants de les parròquies de Sant Pere d’Osor, de Santa Creu d’Horta i de Sant Daniel de Maifré on els eximeix de cugucia i de força, permet el rescat en plata de les noies, i garanteix la justícia sots l’autoritat del seu batlle, a canvi del pagament de 150 auris. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 1v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46801).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

1188-1624 (RG 17391)

Cartulari o llibre de privilegis de la ciutat de Girona. Conté 225 documents, la majoria del segle XIV al XVI. S'hi copien, majoritàriament, privilegis concedits per la monarquia catalano-aragonesa i altres documents atorgats pel municipi que defineixen i consoliden l'estructura política i econòmica de la ciutat. Llibre compilat entre el primer terç del segle XV i el primer terç del segle XVII. Segons el protocol fou començat el 1434. Text manuscrit en llatí, predominantment, i català. Escriptura [...]

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 17391).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

1-31/4/1188 (RG 47161)

Donació atorgada pel rei Alfons I el Cast, a favor de l’Hospital de Pedret, a Girona, d’una renda anual de vuit esquitllades de forment sobre els molins reials de la ciutat. Trasllat de 30 de desembre de 1318, fet a partir d ’un altre trasllat de 6 de maig de 1270. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 1.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47161).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

1-31/4/1190 (RG 46802)

Alfons I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i marquès de Provença, enfranqueix els habitants de Girona de la intestia dins els límits situats entre la font de Pedret, Sant Daniel, la torre Gironella, el pont Fred i la cadireta superior. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 2.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46802).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

10/1194 (RG 47162)

Enfranquiment atorgat pel rei Alfons I el Cast, a favor dels habitants de Girona, on els declara lliures d’eixorquia i fixa els límits territorials d’aplicació d’aquesta exempció. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 1-2.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47162).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

5/6/1206 (RG 46803)

Pere I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i senyor de Montpeller, estableix en favor de la ciutat de Girona i dels seus habitants que tots els actes siguin signats per un escrivà públic i siguin considerats com a autèntics entre creditors i deutors, nobles o no nobles, homes o dones. El rei es compromet a no allargar els terminis de reemborsament dels crèdits o empares. Ordena, a més, que tots els actes realitzats en temps de l’escrivà públic Ermengol siguin subscrits per Bernat Esteve, també escrivà [...]

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46803).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

5/6/1206 (RG 46804)

Pere I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i senyor de Montpeller, concedeix que, davant d’una malifeta comesa contra un habitant de Girona o algú altre del bisbat que ell hagi de defendre, si després de dos o tres requeriments del veguer no es vol sotmetre, s ’instituirà en defensor de la part perjudicada. Mana també que els veguers actuïn dins tota la diòcesi, com en temps del seu pare i disposa que s ’apliquin els usatges de la cort de Barcelona als deutors recalcitrants de la ciutat. AMGi. Fons [...]

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46804).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

21/1/1222 (RG 47163)

Memòria dels pagaments exigibles a la lleuda anomenada d’en Mediona. Trasllat de 21 de febrer de 1447. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 115-116v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47163).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

13/4/1232 (RG 46805)

El rei Jaume I enfranqueix els habitants de Girona del pagament de la lleuda, peatge, pesada, portatge pes i usatge dins totes les seves terres. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 6v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46805).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

7/9/1271 (RG 46806)

L’infant Alfons mana al batlle de Girona i als seus lloctinents que obligui als deutors dels mercaders de draps de Girona a reemborsar-los o garantir-los mitjançant caució o fidejussió. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 7-v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46806).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

14/5/1272 (RG 46807)

El rei Jaume I mana als seus oficials de Girona que observin la concessió feta als ciutadans d’aquesta ciutat segons la qual tota possessió tinguda per ells després de quaranta anys, sense interrupció ni «mala voce», els sigui reconeguda com a pròpia, sigui del senyor que sigui. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 6v-7.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46807).