Contents of: Llibres de privilegis. [Series]

 
Page 3 of 54. Results: 639. Sorted

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

25/7/1305 (RG 46819)

El rei Jaume II prohibeix que el jutge ordinari de Girona rebi diners dels prelats, barons o cavallers, en raó de patronatge o de consell jurídic, i ordena que per exercir el seu càrrec abandoni immediatament tot salari, renda o benefici. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 19v-20.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46819).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

27/7/1305 (RG 46820)

El rei Jaume II confirma el privilegi atorgat pel seu pare als habitants de Palamós segons el qual les parròquies de de Vila-romà, Calonge i Vall-llobrega han d’estar sota la jurisdicció del batlle de Palamós. Hi afegeix les de Santa Coloma de Fitor i Santa Maria de Fenals i defineix els poders del batlle esmentat, així com els tipus de delictes i les competències que li pertoquen. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 20-21.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46820).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

8/6/1309 (RG 46821)

El rei Jaume II concedeix als prohoms i a la universitat de Girona que la participació financera en l’expedició a Granada no comporti cap perjudici a les franqueses de la ciutat i que els privilegiats també hi hagin de contribuir. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 256.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46821).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

9/6/1309 (RG 46822)

El rei Jaume II, havent sabut que alguns habitants de la ciutat són reclamats per aquells que es consideren els seus senyors i són perseguits per la justícia, mana al batlle i al jutge de Girona que facin valer contra aquests últims el privilegi concedit a la ciutat pels seus predecessors referent a la matèria. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 256v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46822).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

6/7/1310 (RG 46823)

El rei Jaume mana al batlle de Girona que tots els homes francs participin en el subsidi de 5.000 sous barcelonesos atorgat per la universitat de la dita ciutat, destinats al setge d’Almeria, a excepció d’aquells que acompanyen el rei a la guerra. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 257.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46823).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

10/12/1311 (RG 46824)

En virtut de les Constitucions Generals de les Corts de Catalunya, els jurats i prohoms de Girona escollits pel Consell, en presència del veguer i del batlle, i amb consell del jutge ordinari, estableixen els preus de les escriptures i els salaris dels notaris de les escrivanies i cancelleries. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 181-183v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46824).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

18/2/1312 (RG 46825)

Berenguer Adam, escrivà de la cort reial de Girona, refusa observar certes decisions preses pels jurats i prohoms de la ciutat de Girona, concernents al salari dels escrivans i de les escrivanies de Girona, que li han estat presentades per Jaume Tresfort, notari substitut de Girona, a petició del veguer i del batlle, i fa apel·lació al rei. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 184-187v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46825).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

20/3/1312 (RG 46826)

El rei Jaume II mana al veguer de Girona que la cort reial tingui tres escrivans. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 257v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46826).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

30/6/1312 (RG 46827)

El rei Jaume II mana al veguer de Girona que tingui en compte els canvis con cernents als preus dels actes notarials fixats pels prohoms de Girona. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 258-v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46827).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

14/7/1312 (RG 46828)

Pere Guerau, Ramon Malarç, Pere Marcó i Bonanat de Tornavells, jurats de Girona, d’una banda, i Berenguer Ade, notari de la cort reial de Girona, de l’altra, ratifiquen i es comprometen a respectar els acords fets entre Pere de Prat, jurista de Besalú, Pere Guerau, ciutadà de Girona, com a procuradors de Berenguer Ade, notari i escrivà de la cort de Girona, sobre les ordinacions dels salaris a rebre per les escriptures i altres taxes de la notaria de l’esmentada cort. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, [...]

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46828).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

14/11/1313 (RG 47165)

Preconització feta pel rei Jaume II el Just a tothom de la vegueria de Girona i Besalú, on anuncia l’obligatorietat d’observar l’ordinació dels jurats que mana no treure gra ni vitualles de la ciutat i vegueria de Girona. Ordinació dels jurats i prohoms de Girona, sobre la carestia de vitualles. Trasllat de 5 d’abril de 1318. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 112v-113.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47165).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

31/12/1313 (RG 46829)

El rei Jaume II respon a la carta dels jurats, que li preguntaven sobre la jurisdicció exercida per Bernat de Cruïlles sobre Cruïlles i Peratallada, i li recordaven dos privilegis, que el rei hi exerceix el mer i mixt imperi i que la jurisdicció civil pertoca al noble esmentat. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 263v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46829).