Contents of: Pergamins. [Series]

 
Page 2 of 189. Results: 2,265. Sorted

Card

Series: Pergamins.

1/12/1220 (RG 48003)

Testament de Bernat Oliba, en el qual nomena com a marmessors Estrader, el seu fill; Pere, clergue de Brugada; Vivum Felicem, Guillem de Reixac i Joan de Sarruïra. Vol ser sepultat al cementiri de Sant Esteve de Banyoles i deixa 3 sous i diversos béns mobles per dret de sepultura. Deixa diners a l’abat d’aquest monestir i a cadascun dels preveres; al diaca i clergues de Santa Maria; a les esglésies de Sant Benet, Sant Martirià i Sant Jaume de Puigpalter; a Pere, clergue, li deixa la seva pellissa [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

21/1/1222 (RG 48004)

Lloació atorgada pel rei Jaume I de la memòria de la distribució de les lleudes anomenades de Mediona. L’única zona geogràfica que apareix és la que va des de la Clusa fins al riu Segre. Gravaven diversos productes i mercaderies i es repartien entre el rei i Guillem de Mediona. En alguns casos també participava en la distribució el bisbe de Barcelona; Guillema, filla de Bernat de Barcelona, la qual rebia part de la lleuda de les menuderies de la carnisseria i de la de les fogasses de fleca, i la [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

25/6/1225 (RG 48005)

Testament de Ramon Cerdà en el qual escull com a marmessors Pere de Santallogaia, el seu germà, Dalmau de Palol i Arnau de Viridaria. Demana ser enterrat al cementiri de l’església de Santa Maria de les Olives, a la qual deixa el mas Casadevall amb homes, dones, censos, usatges i altres drets, en franc alou, amb la clàusula que el prior de les Olives redimeixi l’esmentat mas de penyora. Deixa a l’Hospital Nou de Girona una feixa de terra amb vinya situada al pla de Medinyà, i fa altres llegats a [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

16/7/1226 (RG 48006)

Sentència arbitral dictada per Arnau de Llémena i Ramon Bru al plet entre Bernat, abat d’Amer, i Ramon Mascardell. Manen que l’esmentat Ramon defineixi tot el dret que té contra l’abat i el monestir en l’honor de la mare de Guillem i Ramon de Llor i que Guillem havia deixat al monestir, de manera que mai pugui instigar cap demanda per aquesta honor. Posat cas que hi tingués algun dret pel fet de ser hereu de Ramon de Llor, l’hauria de traspassar a l’abat. Hauria d’actuar de la mateixa manera respecte [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

10/5/1238 (RG 48007)

Debitori firmat per Ramon de Perafort, la seva esposa Guillema i el seu fill Berenguer, a favor de Guillem de Puig. Reconeixen que li deu 100 morabatins alfonsins pel dot de la seva filla, esposa de l’esmentat Guillem: 50 els pagaran abans de la Pentecosta vinent i els restants, abans de cap d’any. Ofereixen com a penyora totes les seves propietats de Sant Vicenç de Constantins i el mas que tenen a Sant Pere de Montfullà on viu Arnau Sorriba. Guillem i Bernat de Font-roser i Bernat de Soler [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

16/2/1243 (RG 48008)

Testament de Josberta de Palol en el qual escull com a marmessors el seu marit Arnau de Palol, a més de Bernat de Foixà, Cecília de Cruïlles i Ramon d’Albucià, ardiaca de Besalú. Vol ser sepultada al cementiri de Sant Llorenç de les Arenes. Fa llegats pecuniaris a Sant Llorenç de les Arenes, Santa Maria de la Seu de Girona, Sant Feliu, Sant Daniel, Sant Pere de Galligants, Sant Martí Sacosta, Sant Sadurní de Palol i a altres esglésies gironines, a l’Hospital Nou, l’Hospital Vell, l’obra del Pont i per [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

1245 (RG 48009)

Testament de Balaguer, fill del difunt Ot Salou. El fa perquè entra en vida religiosa i escull com a marmessors Dalmau de [...], Arnau de Foixà, de Sant Cebrià, el seu oncle, i Guillem Escuder, de Cassà. Llega a la seva mare, durant tota la seva vida, els drets que té a les parròquies de Sant Andreu Salou, Sant Esteve, Santa Maria de Calders, Sant Martí de Calonge, Sant Martí de Cassà, Campllong, Sant Esteve de Riudellots, Sant Esteve de Vilobí i Santa Maria de Vidreres, amb esplets, censos, agrers i [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

1246-1528 (RG 48010)

Documentació relativa al mas (i veïnat) de Sies, situat a la parròquia de Sant Genís de Monells, i vinculat a un benefici fundat per Arnau de Planes sota invocació de Santa Maria de Gràcia, vulgarment anomenat de la Candela, a l'església de Sant Feliu de Girona. 1246 agost 32 - 1528 febrer 8.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

11/3/1251 (RG 48011)

Definició atorgada per Pola, filla de Guillem de Vall, difunt, amb consell i voluntat del seu avi i tutor Arnau de Besalú, a favor de Ramon d’Arenys i Gueraula, la seva esposa, mare de l’esmentada Pola, de tots els seus drets legitimaris, especialment els que tenia sobre l’honor del seu pare a Llambilles i sobre les cases on habiten els esmentats Ramon i Gueraula, situades a l’areny de Girona, que també foren del seu pare. Aquests béns havien estat obligats per Guillem de Vall a Gueraula com a [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

19/9/1255 (RG 48012)

Venda atorgada per Ermessenda, esposa en primeres núpcies de Bernat Ros, de Juià, i en segones d’Andreu de Lleida, difunts, a favor de Guillem de Caldes, clergue, com a procurador de mestre Ramon Joan, doctor de l’església de Girona, absent, de la tercera part de la tasca que rep en la vinya que l’esmentat mestre té a Linaroles, parròquia de Juià, i del dret que l’atorgant té sobre l’esmentada vinya. Es fa en franc alou pel preu de 8 sous barcelonesos. Datació original: XIII kalendas octobris anno [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

25/8/1257 (RG 48013)

Donació inter vivos atorgada per Arnau Guerau i la seva esposa Berenguera, de la parròquia d’Estanyol, a favor del seu fill Arnau, en concepte d’heretat i llegítima paterna i materna, d’una feixa de terra situada a Estanyol, al lloc anomenat pla de la Marella. A orient afronta amb l’honor de Bernat de Reixac; a migdia, amb la d’Arnau Pagès; a occident, amb el torrent de la Marella, i a cerç, amb l’honor de Pere de Reixac. Datació original: Actum est hoc VIII kalendas septembris anno [Domini] M CC L [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

10/12/1258 (RG 48014)

Venda atorgada per Terreny de Vila-sacra i la seva esposa Saurimonda, a favor de Guillem, fill del difunt Perpinyà Figueres, del Far, d’una vinya a Sant Esteve de Vila-sacra, al lloc de Peralba, tinguda pel monestir de Sant Feliu de Cadins. A orient afronta amb la terra de Castelló Miquel; a migdia, amb la de Castelló Baldomar; a occident, amb la de Perpinyà Comte, i a cerç, amb la de Marquesa, vídua de Marquès de Vila-sacra. El preu és de 160 sous melgoresos i se salva el dret del senyor. Datació [...]

Open • Transcript • Download • Information  •