Contents of: Pergamins. [Series]

 
Page 1 of 189. Results: 2,265. Sorted

Card

Series: Pergamins.

21/1/1144 (RG 47991)

Enfranquiment atorgat pel comte Ramon Berenguer IV, príncep d’Aragó, a prec de Ramon, bisbe d’Osona, Ramon de Montcada i altres nobles, a favor dels homes i dones de les parròquies de Sant Pere d’Osor, Santa Creu i Sant Daniel de Maifré. Els eximeix del pagament de cugucies i forces i els concedeix que els plets i querelles siguin jutjats pel seu batlle a la plaça i banc de l’església d’Osor i allà rebin justícia, i que allò que signi el batlle sigui tingut per ferm i vàlid. Finalment, concedeix que [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

24/3/1167 (RG 47992)

Empenyorament fet per Gustafred i la seva esposa Saurina a favor de Déu i la casa d’Aguiunno, on viuen estant sans, del senyoratge sobre una vinya situada a la parròquia de Sant Martí Vell, al terme de Noves, al lloc de sa Vallela, que Pere Bord, de Noves, Adalets i Arsenda tenen per ells per 6 sous de diners gironins. Segueix donació atorgada per Adalets i la seva germana Arsenda de l'esmentada vinya a favor de la casa d'Aguiunno. 1167 març 24 i març 25. Trasllat de 2 de gener de 1319. Guillem de [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

1190 (RG 47993)

Privilegi atorgat pel rei Alfons I en el qual concedeix franquesa d’intesties als cristians habitants a la ciutat de Girona que visquin dins dels termes compresos entre la font de Pedret, Sant Daniel, la Torre Major de Gironella i el Pont Fred i la Cadireta Superior. Datació original: Facta carta in Gerunda anno millesimo CL XXXX m[ense aprilis]. Notari: Guillem de Bassa, notari reial.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

10/1194 (RG 47994)

Privilegi atorgat pel rei Alfons I, en el qual concedeix franquesa de pagament d’eixorquia als habitants de Girona, des del lloc anomenat Cadireta Superior fins al mas de Berenguer de Pla, des de la torre de Gironella fins a la font de Pedret i des d’aquí fins a Figueroles, a excepció dels que resideixin a l’alou de Sant Pere de Galligants. Per imposar silenci i seguretat demana a Gregori, cardenal de Santangelo, legat del papa, que protegeixi i confirmi aquesta disposició sota pena d’excomunió per a [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

1201-1300 (RG 47996)

Capitulacions matrimonials de Ramon Riurans, fill del difunt Bernat Riurans, de Cervià, amb Brunissenda, filla del difunt Jeroni Caraboter, de Girona, i de la seva esposa Guillema, vivent. Comencen amb la donació propter nuptias atorgada per l’esmentat Ramon de 500 sous barcelonesos de moneda de tern. Posat cas que morís sense infants, 200 sous haurien de retornar al donant i 300 serien de la seva esposa. En cas d’haver-hi fills, només es reservava 100 sous per disposar en testament. Brunissenda, amb [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

1201-1300 (RG 47997)

Definició atorgada per Bernat Sarrovira, d’Anglès, a favor d’Agnès, esposa del peixater de Girona Pere Pons, difunt. Li defineix el dret que tenia sobre un deute de 200 sous en el qual el seu marit estava obligat com a principal. Notari: No es pot llegir la datació ni la signatura del notari.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

24/1/1201 (RG 47998)

Establiment emfitèutic atorgat per Guillem de Cantallops i la seva esposa Beatriu a favor de Ramon de [...], d’un erm situat a la parròquia de Santa Margarida de Quart, al lloc anomenat S[...]. A orient, afronta amb l’honor de Ramon Sabed i Bonell; a migdia, amb l’honor de Guillem Brugueres i Estrader; a occident, amb la via pública, i a cerç, amb la tinença que Pere Arnau té per l’esmentat estabilient. Convenen que Ramon la plantarà de vinya i arbres i un cop avivats el treballaran conjuntament i es [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

12/12/1201–12/12/1300 (RG 47995)

Definició atorgada per Maria, amb consell i voluntat del seu oncle Joan de Guàrdia, a favor de Ramon de Bancell, la seva esposa Guillema i llur fill Joan. Els defineix els drets que tenia sobre el mas dels esmentats cònjuges per raó de la donació propter nuptias que li havia fet el fill d’aquests en el seu casament. A canvi, li havien de donar 400 sous barcelonesos dels 600 del dot, 200 per Sant Andreu i la resta, al cap d’un any. Els esmentats esposos i el seu fill prometen pagar-los-hi. Datació [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

5/6/1206 (RG 47999)

Privilegi atorgat pel rei Pere I en el qual concedeix que en cas que algú cometi una malifeta contra un habitant de la ciutat o diòcesi de Girona, si després de dos o tres requeriments del veguer no es vol sotmetre o restituir els danys causats, ell mateix s’erigirà en defensor de la part perjudicada. També disposa que els veguers tinguin jurisdicció en tota la diòcesi com en temps del seu pare. Respecte de les persones que no vulguin pagar els deutes que tenen, mana que se’ls apliquin els Usatges de [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

5/6/1206 (RG 48000)

Provisions atorgades pel rei Pere I a favor de la ciutat de Girona. En la primera estableix que totes les actes signades per un escrivà reial es considerin vàlides i autèntiques i siguin observades per creditors i deutors, homes i dones, siguin nobles o no; es compromet a no allargar els terminis de reembosament dels crèdits; ordena que les actes fetes per Ermengol, escrivà pública, siguin subscrites per Bernat Esteve amb el mateix valor; i, finalment, ordena que ningú pugui vendre vi a Girona si no [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

19/2/1211 (RG 48001)

Empenyorament fet per Bernat de Llémena a favor de Ramon de Llor, d’una penyora que l’esmentat Bernat tenia de Guillem de Llor pel valor de 3.000 sous barcelonesos, d’acord amb cinc escriptures que lliura i encomana a Ramon Mascardell. L’empenyora per 1.000 sous, diners que reconeix que ha rebut i que haurà de tornar quan vulgui recuperar la penyora (o el seu valor en auris barba-rogencs a 7 sous l’auri). Institueix Dalmau de Creixell com a fidejussor. Datació original: Actum est hoc XI kalendas [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

9/3/1211 (RG 48002)

Privilegi atorgat pel rei Pere I en el qual assigna a Gaufred de Rocabertí, a perpetuïtat, 200 sous barcelonesos que percebria anualment sobre les lleudes que el rei cobrava a Cotlliure i li concedeix que en qualsevol lloc de la terra de l’esmentat Gaufred, des de Peralada fins al coll de Perelló, pugui cobrar l’esmentada lleuda sobre les coses transportades per terra o per mar. La raó per la qual li fa aquesta concessió és que l’esmentat Gaufred i antecessors la rebien a la Jonquera però ara el camí [...]

Open • Transcript • Download • Information  •