Contents of: Lletres reials. [Series]

 
Page 1 of 153. Results: 1,831. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

5/5/1293 (RG 50257)

Jaume II a l’infant Pere, senyor de Montcada i de Castellvell. Atès que l’infant ha fet fer pel jurisperit Guillem de Socarrats una investigació general a la ciutat de Girona sobre certes mercaderies enviades al Rosselló i d’aquí transportades a Girona o a altres llocs, li mana que no en faci una altra sense l’exprés permís del rei. Li comunica també que el mateix manament serà tramès a Guillem de Socarrats.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

5/5/1293 (RG 50258)

Jaume II al jurisperit Guillem de Socarrats. Atès que aquest ha fet fer una investigació general a la ciutat de Girona per ordre de l’infant Pere sobre certes mercaderies enviades al Rosselló i d’aquí transportades a Girona i a altres llocs, li mana que no en faci una altra sense l’exprés permís del rei. Li comunica també que el mateix manament serà tramès al batlle de la ciutat.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

1/3/1309 (RG 50259)

Jaume II als jurats i prohoms de la ciutat de Girona. Atès que no s’ha pogut celebrar consell el diumenge abans de Rams a la ciutat de Tortosa com estava previst i ha calgut posposarlo a quinze dies després de Pasqua de Resurrecció, els mana que nomenin els seus síndics i procuradors per tal que en la data esmentada vagin a Lleida, on tindrà lloc

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

8/6/1309 (RG 50260)

Jaume II concedeix als prohoms i a la universitat de Girona que l’ajut de deu mil sous que la ciutat va prestar per a l’expedició a Granada no causi cap perjudici a les seves franqueses i immunitats i que tots els homes privilegiats contribueixin a les despeses.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

9/6/1309 (RG 50261)

Jaume II al batlle i al jutge de Girona. Els mana que facin observar el privilegi concedit i confirmat a la ciutat pels seus predecessors quan els homes de la vegueria són reclamats per aquells que es consideren els seus senyors.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

6/7/1310 (RG 50262)

Jaume II al batlle de Girona o al seu lloctinent. Li mana que obligui tots els homes francs de la ciutat, a excepció dels que acompanyen el rei al setge d’Almeria, a contribuir al subsidi de cinc mil sous que segons l’acord entre els jurats de Girona i el vicecanceller Bernat d’Abadia es van destinar al setge esmentat.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

30/6/1312 (RG 50263)

Jaume II al veguer, batlle i jutge ordinari de Girona. Els mana que observin els canvis fets pels prohoms de la ciutat concernents als salaris de les taxes dels instruments redactats a la notaria de Girona.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

27/5/1315 (RG 50264)

Jaume II als jutges ordinaris de la ciutat i vegueria de Girona. Els mana que les despeses ocasionades amb motiu d’un plet corrin a càrrec de qui el perdi, malgrat ésser contrari al costum de Girona

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

4/10/1315 (RG 50265)

Jaume II al batlle de Girona o al seu lloctinent. Li mana que obligui als habitants del burg de Sant Pere de Galligants a pagar la part de les despeses de la ciutat que els correspon.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50266)

Jaume II al batlle d’Albarrasí o al seu lloctinent. Li mana que faci observar als lleuders i peatgers de l’esmentat lloc el privilegi de franquesa concedit als habitants de Girona.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50267)

Jaume II al veguer de Girona i Besalú o al seu lloctinent. Li mana que exerceixi la jurisdicció de les parròquies de la vegueria com ho va fer el seu predecessor Riambau de Far i altres veguers i, si sorgeixen contradiccions, li prega que resti al dictamen del jurisperit Ramon Calvet a qui encomana l’afer.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50268)

Jaume II al veguer de Girona i Besalú o al seu lloctinent. Assabentat pels prohoms de la ciutat que Dalmau de Creixell i Ramon Xammar havien usurpat la jurisdicció reial del mer imperi del castell de Cornellà, li mana que investigui el seu comportament i, en cas afirmatiu, els puneixi severament.

Open • Transcript • Download • Information  •