Contents of: Lletres reials. [Series]

 
Page 2 of 153. Results: 1,831. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

12/6/1317 (RG 50269)

Jaume II als jurats, prohoms i universitat de la ciutat de Girona. Els mana que paguin a Ramon de Sales, jutge de la Cúria Reial, dos mil sous barcelonesos dels quaranta mil que els jurats deuen al rei en concepte de la franquesa que els va concedir.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

8/9/1318 (RG 50270)

Jaume II als jurats, prohoms i universitat de la ciutat de Girona. Els mana que es preparin amb cavalls, armes i els estris necessaris per formar un exèrcit amb provisions per a dos mesos.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

30/9/1318 (RG 50271)

Jaume II a Ferrer de Lillet, batlle general de Catalunya. Li mana que sigui a Girona, i no a la vall d’Osor, on es rebi la informació sobre un privilegi de gràcia concedit pels seus predecessors a favor dels habitants de les parròquies de Sant Pere d’Osor, de Santa Creu d’Horta i de Sant Daniel de Maifré.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

30/9/1318 (RG 50272)

Jaume II a Riambau de Far, veguer de Girona i Besalú. Li mana que faci ús de la jurisdicció sobre les parròquies de Sant Climent de Peralta i de Sant Cebrià dels Alls i el lloc de Santa Susanna de Peralta que pertanyia al rei, però no era exercida per negligència d’alguns oficials reials.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

13/2/1321 (RG 50273)

Jaume II als prohoms i a la universitat de la ciutat de Girona. Ateses les inclemències del temps, els informa que cal posposar la celebració de les Corts Generals fins a la festivitat de Sant Joan, ja que han aconsellat al rei que no es desplaci a llocs freds mentre estigui convalescent.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

17/8/1321 (RG 50274)

Jaume II a Berenguer Renau, jurisperit de Girona. Li mana que acabi la investigació sobre l’ocupació de les jurisdiccions de Sant Cebrià dels Alls, de Sant Climent i de Santa Susanna de Peralta per part del noble Bernat de Cruïlles.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

17/8/1321 (RG 50275)

Jaume II a Bernat Turell, notari de Barcelona. Li mana que a l’escrivania de la cort de la vegueria i de la batllia de Girona hi hagi escrivans capacitats i que aquests no siguin eclesiàstics ni cobrin cap més salari que les taxes de les escriptures.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

7/12/1321 (RG 50276)

L’infant Alfons, primogènit del rei Jaume II, al batlle de Cambrils. Li mana que observi els privilegis de franquesa atorgats pel seu pare a la ciutat de Girona.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

7/12/1321 (RG 50277)

L’infant Alfons, primogènit del rei Jaume II, a Bernat Estruç, batlle de Girona, o al seu lloctinent. Li mana que tots els oficials i altres habitants i veïns de Girona paguin els quinze mil sous barcelonesos que havien promès donar com a ajut al viatge del rei a Sardenya.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

19/1/1322 (RG 50278)

Jaume II al veguer i al batlle de Girona o a llurs lloctinents. Atès que els notaris de Girona van fer extensiva a altres documents l’ordinació reial atorgada a Uncastillo el 31 de maig de 1302, la qual exigia que no es fessin contractes de préstec, dipòsit i comanda amb intervenció de jurament, els mana que observin aquesta ordinació només en aquests tres casos i no en cap altre.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

12/5/1322 (RG 50279)

Jaume II al batlle de Girona o al seu lloctinent. Li mana que els habitants tonsurats que no hagin rebut ordes majors contribueixin amb els seus propis béns i no amb els béns eclesiàstics en el subsidi que la ciutat de Girona va concedir amb motiu de l’expedició reial a Sardenya, així com en altres talles i despeses comunes a la ciutat.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Lletres reials.

16/6/1322 (RG 50280)

Jaume II als jurats de Girona. Atesa la pròrroga que els ha concedit fins al mes de juliol per pagar els quinze mil sous que prometeren a l’infant Alfons com a ajut a l’expedició reial a Sardenya i a Còrsega, els mana que no retardin el pagament.

Open • Transcript • Download • Information  •